Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 رسیدن به یک دنیا امال و آرزو!

باتأسف درسرزمين های اسلامی خانواده هايي وجود دارند كه به علت قیمت فیش حج بيش از ده ها سال زندگي دارند ولي اعضاي اين خانواده ها تا بحال حج فرضي را ادا نكرده اند و به بهانه هاي بي اساس چون قرضداري و يا مشغوليت  و غيره، از اداي حج در فراراند، ولي درمسايل سير و سياحت و خوش گذراني و يا رقابت هاي منفي، نسبت به همه پيش قدم اند!!!  از آن طرف هم گاه دیده می شود که رقابت برای داشتن یک قیمت فیش حج خیلی بالا می گیرد و فردی که چندین بار به حج رفته نیز خواستار آن است.

قیمت فیش حج

قیمت فیش حج و سفری مقدس

در این راه دیده شده است که شخصی نه تنهـا افـراد سـالم و صـحتمند اهـل بيـت خويش را بر اداي حـج تشـويق و ترغيـب نموده، بلكـه مريضـان خانواده و اقارب را نيز به مبادرت در اداي اين فريضـه تشـويق مـي کنند، چرا که حج خود به مثابه شفاست.

اما امروز ديده مي شود كه بسياري مـردان بـزرگ سـال و زنـان قادر و توانا براداي حج، اين فريضة الهي را بـا وجـود تـوان مـالي و جاني به علت گرانی قیمت فیش حج به تعويق مي اندازند! پس اي سرپرست خانواده! اگر از جملـة احسان كننده گان بـه اهـل و فرزنـدان خـود هسـتي بايـد مسـؤليت خويش را در قبال آن ها ادا نمايي، زيرا به عمر، صـحت و مـال انسـان اعتباري نيست، و شايد پيش از آن كه سالي ديگر برسد، اجلـت فـرا رسيده و بميري، و يا به مريضي مزمني گرفتار شوي، كه قـدرت حـج كردن از تو براي هميشه سلب گردد، و يا دارايي ات از بين برود،كه ديگرتا هيچ وقت نتواني حج را انجام دهي، پيامبر اكرم (ص) به شـتاب و عجله در اداي حج ترغيب و تشـويق نمـوده مي فرماينـد: (هـر كس ارادة حج كرده است شتاب كند، چون امكـان دارد مـريض شـود يـا مركبش را از دست بدهد و يا اينكه نيازي پيش آيـد. در روايتـي چنين آمده است: (در اداي حج– فرضي- شتاب كنيد، زيرا كسـي از شما نميداند كه چه چيزي پيش مي آيد و تو در اين عملـت از پاداش عظيمي برخوردار خواهي شد.

قیمت فیش حج

 

 عجله در امر الهی

همواره برای کار های خیر مثل خرید فیش حج و آن را تعویق نینداخت. پيامبر اكرم (ص) خـانواده و خويشـاوندان خـويش را بـر انجـام دادن امورخير و طاعات، و اندوختن توشة آخـرت تشـويق و ترغيـب مـي نمودند، به طور مثال: هنگامي كه بر پسران عموي شان گذشتند درحالي كه آن ها مشغول آب كشيدن از چاه زمزم بودند، آن حضرت فرمودنـد: اي فرزندان بني عبدالمطلب آب بكشيد، اگرخـوف ايـن نباشـد كـه مردم بسبب آب دادن با شما منازعـه نمـوده و مشـكلاتي بـراي تـان ايجاد نكنند، به گمان اينكه بالا كشيدن آب زمزم جزو مناسـك حـج است (ورنه من نيز بـا شـما آب مـي كشـيدم و در روايتـي ديگـر فرمودند: (به كار خود ادامه بدهيد، زيرا شما بـر انجـام كـار نيـك و پسنديده اي قرار داريد، اگر بـيم آن نباشـد كـه مـردم از ديـدن مـن ازدحام نموده و مشكلاتي براي شما ايجاد كنند، مي آمدم و ريسـمان آب كشـي را بـر همينجـا – يعنـي بـر گـردن خـود- مـي نهـادم)، آن حضرت نه تنها آنها را بر اين كار نيـك تشـويق مـي نمودنـد، بلكه راه آن را براي شان هموار مي سـاختند، طوريكـه بـه عبـاس اجازه دادند تا به منظور آب دادن براي حجاج، شب هاي منـا را در مكـه بگذراند.

قیمت فیش حج

 

 کمک به ناتوانان

 درواقع دانستن قیمت فیش درب و وسيلة احسان و نيكي، و موسم كارهاي خيـر وپسنديده، و زمينة مناسبي براي كمـك و همكـاري بـه نـا توانـان و مسكينان مي باشد. پس اگر مي خواهي كه نيكـي هايـت چنـد برابـر شده و ترازوي حسنات تو سنگين گردد، و مصدر خدمت بـه حجـاج بيت االله گردي، پس اهل بيت خـويش را بـر اعمـال نيـك توصـيه و توجيه و تشويق نموده و زمينه را براي شان هموار و مساعد گردان تا مصدر خدمت به همه مسلمانان، به ويژه محتاجان و مستمندان گردنـد، زيرا پيامبرص فرموده اند: (آن كه به سوي خوبي دعوت كنـد بـراي او مزد كساني كه از او پيروي مي كننـد داده مـي شـود بـدون اينكـه از مزدشان چيزي كم شود، و ايشان به شخصي كـه ديگـران را به همكاري و معاونت مسلماني رهنمايي كرد فرمودند: (آن كه به كـار خيري راهنمايي كند براي او مانند مزد انجام دهندة آن داده مي شود).

قیمت فیش حج

 

 توبه کردن

با کم شدن اعمال نیکی همچون حج گناه و عصـيان و گمراهـي برقلـب انسـان چيـره شـده و آنـرا فاسـد مي گرداند، همچنان عقل و خرد را منحرف ساخته و به ارتكاب اعمـال زشت مي كشاند، به ويژه در گردهم آيي بزرگـي كـه زن و مـرد در آن وجود داشته باشند، فرصتي مناسب، و موقع كم يابي براي اوباشـان و بي خردان و مفسـداني كـه بـه حرمـت خداونـد و مراسـم دينـي اعتنايي ندارند مهيا مي گردد. بنـابراين آن حضـرت در موسـم حـج در مـورد آل بيـت شان توجه شـديدي داشـتند و بر حمايـت و نگهـداري آنـان از شر شيطان تلاش مي ورزيدند، تا سرمشقي براي امت گـردد.

قیمت فیش حج

 

قیمت فیش حج و عبادت خداوند

 حج يكي از بنا هاي بزرگ و ارجمند پنج گانة اسلام به شمار مي رود، مسلمانان سالانه چشم به راه اين موسم عظـيم بـوده با شـوق و شـور و علاقـة بسـيار آن را پـذيرايي مي نماينـد، تـا بتوان طاعـت و عبـادت خداوند در را روزهاي محدود و زودگذراين موسم جليـل القـدر، با ساير مسلماناني كه از سرزمين هاي دور و نزديك حضـور يافته انـد، گرد كعبة مشرفه، با شور و شوق فراوان به بيت عتيق، سپري نماينـد، شكي نيست كه در اين روز هاي پر فيض هر مسلماني در هـر جـاي دنيا با شوق فراوان آرزو مي كند كه اي كاش مـن هـم مشـغول اداي اين فريضه بزرگ مي بودم و كاش اينك در اين مراسم مقدس حضور ميداشتم، كاش چشمم به بيت عتيق مي افتاد كه به شدت آن را دوست مي دارم. زيرا همه مسلمانان جهان با بيت االله الحرام رابطـة عميـق و پيوند نا گسستني دارند و فیش حج یک راه میان بر برای ارزومندان است.

قیمت فیش حج

 

در آخر باید گفت حج فريضة شرعي و مناسبتي است كه در طول عمـر يك بـار بـر مسلمان قادر و توانمند فرض مي گردد و به خاطر رسيدن به اين نعمت بزرگ راه ها و سرزمين هاي مختلفـي را پيمـوده بـا شـوق فـراوان، زحمات و تكاليف اين سفر را بدون احساس خسـتگي متحمـل مـي گردد. وي در اين راه، خانه ، فرزند و دوستان را رها نموده، با مال و ثروت دست داشتة خود كه شايد سـال ها قبـل آنـرا به خـاطر اداي ايـن فريضه پس انداز نموده بود، از خانه بيرون آمده و نداي ابراهيمـي را لبيك مي گويد.

و در آخر گفتن این نکته لازم است که شاید در سال های اخیر به دلیل به وجود آمدن تنش هایی میان دو کشور ایران و عربستان باعث کاهش حجاج ایرانی شده است و ایرانیان کمتری می توانند به مکه و مدینه بروند و همچنین افزایش قیمت دلار باعث گران تر شدن قیمت شده باشد . اما یادمان نرود حج یکی از وظایف واجب ما مسلمانان می باشد و همه مسلمانان باید حداقل یکبار در طول عمر خود به این سفر معنوی بروند. شما می توانید با کمی جست و جو گزینه های مناسب تری برای فیش حج پیدا کنید تا با بودجه شما مناسب باشد و بتوانید حتما به این سفر معنوی بروید.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.