Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

فروش فیش حج و آشنایی با مناسک حج از دیدگاه رسول خدا!

آن چه که در فروش فیش حج نهفته است، جدای بحث های مالی آن احساس رضایتی است که به افراد فروشنده و خریدار منتقل می شود. با داشتن فیش حج می توان آرزوهای بساری از افراد را براورده ساخت و به آن ها کمک کرد تا به مقصود خود برسند. اتفاقا رسول خدا نیز قبل از مناسک حج کارهای زیر را انجام می داد که به مثابه فروش فیش حج بسیار معنوی است.

فروش فیش حج

فروش فیش حج

1- آموزش احكام حج

پيامبراكرم (ص) درمورد تعليم و آموزش احكام و مسايل حج به اهـل بيت و اطرافیانشان توجه و اهتمام خاصي داشتند، تا تقرب جستن آن ها بـه االله در پرتو هدايات ايشان بوده، و عبـادات آن هـا به صـورت درسـت و صحيح ادا گردد، ازجمله: حديثي از ام المؤمنين ام سلمه روايت شده كه فرموده انـد: (از رسـول االله (ص) شـنيدم كـه فرمودنـد :اي آل محمد سنت عمره را باحج يك جا نماييد. همچنان ايشان که فرمودند: هركاري كـه حـاجي انجام مي دهد تونيز انجام بده. برای فروش فیش حج خود با ما تماس بگیرید.

فیش حج

فیش حج

آن حضرت ص نه تنها به توجيه و ارشاد و تعليم اهل بيـتشـان توجه داشتند، بلكه با آن ها گفت و شنود نمـوده و بـه سـوالات شـان پاســخ مي گفتنــد، چنانكــه حــديث همسران پیامبر برآن است كه: آن حضرت همسران شان را در سال حج الوداع امر فرمودند تا از احرام بيرون آينـد و در روايت ديگـري آمـده كه همسر پیامبر پرسيد: چرا مردم از احرام بيـرون شـدند و شـما از احرام عمرة تان بيرون نشـديدم چنـان حـديثي را كـه امام علـي روايت نمـوده كـه عبـاس فرمـود: اي رسـول خـدا! چـرا گـردن پسرعمويت را تاب داديد؟ آن حضرت فرمودند: ديدم كـه پسـر و دخترجوان بسوي هم نگاه مي كنند، از مكر و فريب شيطان برآن دو در هراس شدم. در سایت ما می توانید فروش فیش حج خود را انجام دهید.

فروش فیش حج

فروش فیش حج

اما امروز تنها نکته فروش فیش حج نیست و همراه با ان اموزش های لازم داده میشود. البته هرچند امروزه با تأسف شديد جهل و ناداني به احكام و اهداف حـج، مردم را فرا گرفته است، زيـرا بسـياري از آن هـا بـه تعلـيم و آمـوزش احكام، مسايل، اهداف و مرام حـج بـه خـانواده هـاي شـان قبـل از عزيمت بسوي مكة مكرمه نمـي پردازنـد، و يـا هـم بـه سـوالات و اشكالاتي كه شايد در اذهان شان خطور كند، پاسخ نـداده و تـوجهي در اين مورد ندارند! برای فروش فیش حج خود کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پس ما تلاش میكنیم به همراه فروش فیش حج اطلاعاتی را درمورد این احکام به علاقه مندان بدهیم. شما نیز باید در زمرة مردمان فاضلي باشـي كـه به تعليم و آموزش افراد خانوادة خود مي كوشند، و آن ها را از احكـام و مسايل شرعي قبل از اداي آن آگـاه مـي نماينـد، تـا در پرتـوعلم و معرفت شرعي، اعمال شان را بدرستي به انجام برسانند كه ايـن عمـل تو را از پاداش بزرگ و مقام عالي در نزد خداوند بهره منـد خواهـد ساخت، و ازجمله كساني خواهي بـود كـه پيامبرخـدا (ص) در مـورد شان فرموده اند: (بهترين شما كسي است كـه در نـزد خـانوادة خـود نيكــو و شايســته باشــد، و مــن در نزدخــانواده ام نيكــو و شايســته هستم). فروش فیش حج خود را به کارشناسان ما بسپارید.

فروش فیش حج

فروش فیش حج

وجيبه و مسؤليتي كه در قبال خانواده ات به دوش داري بـا وجه احسن ادا نموده و مراقب حـال شـان بـاش و هميشـه آنـان را زير نظر خود قرار داده به اموري كه برآنان واجب است رهنمـايي كـن، زيرا تو پاسـبان و نگهبـان و مسـئول و زمامـدار آن ها مي باشـي، و هـر زمام دار در پيشگاه خداوند از رعيت و احـوال كسـاني كـه بـوي سپرده شده بود، باز پرس مي شود، پيامبر (ص) مي فرمايد: (همـة شـما شبانيد، زمام داريد و از رعيت خـود پرسـيده مـي شـود. مـرد درخانوداه اش مسؤل است و مسؤليت آن ها را به دوش دارد و بـدان كه رسول خدا (ص) الگو و اسوة همه امت اند، راه و روش ايشان بايد كه سرمشق زندگي ما باشد. طوريكه ايشان بـه پيـروي فرمـان الهـي خانواده و اقارب شان را قبل از ديگران از عذاب دردناك دوزخ هشدار داده و درتعليم و تربيت آنـان تـلاش مي ورزيدند. فروش فیش حج خود را از طریق سایت ما انجام دهید.

در قسمت بعدی به کار گماشتن خانواده در امور قبل حج توسط پیامبر بررسی می، شود. به همین دلیل ما نیز به همراه فروش فیش حج می خواهیم شم اطلاعات کاملی از سفر معنوی خود داشته باشید. برای فروش فیش حج با قیمت مناسب با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

فروش فیش حج

فروش فیش حج

2- به كارگماشتن خانواده در امور حج قبل از عزيمت

آن حضرت قبـل از عزيمـت به سـوي مكـه خـانواده ی خـويش را در تهيه نمودن اسباب و سامان مراسـم حـج مشـغول نمـوده بودنـد، چنان كه همسر پیامبر فرمـود: (مـن قـلاده هـاي شـتران- قرباني- رسول اكرم (ص) را قبل از احرام بستن شان با دستم بافتم. فروش فیش حج خود را از طریق سازمان عتبات انجام دهید. پس چه بهتر از آن كه به راه و روش رسول اكرم (ص) اقتدا نموده، خود و اهل خانواده ات را در امورحج و دانستن احكام و مسـايل آن مشغول نمايي، و چه بسا خوب خواهد بودكه خود وخانواده ات بـر عزم و ارادة متين بر اداي شعاير حج، و آگاهي به مرام، مقاصد، پاداش، و آداب آن معرفت حاصل نموده، رنج، زحمت و تكاليف حج را قبلاً به تصويركشيده و به خاطرشان بسپاري، زيرا اين كار آنها را در راستاي انجام دادن حج به طور درست و با عزم راسخ و ايمـان پايـدار، يـاري مي دهد. فروش فیش حج خود را از طریق سایت های معتبر انجام دهید.

فیش حج

فیش حج

البته همان طور که قبلا نیز گفته شد خدمات فروش فیش حج به همراه اطلاعات کافی در مورد آن می تواند تا حدود زیادی به این امر کمک نماید و البته سازمان حج نیز برنامه هایی را در این زمینه دارد که می تواند راه گشای حجاج عزیز باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی فروش فیش حج با جدیت بیشتری دنبال می شود و مردم به صورت اینترتی نیز می توانند برای آن اقدام کنند. می توانید فروش فیش حج خود را از طریق شرکت ما انجام دهید.

فروش فیش حج

فروش فیش حج

خداوند و حج خانة خدا را بركساني كه توانايي(مالي و بـدني) بـراي رفتن به آن جا را دارند، فرض گردانيده است. بنابراين كسي كه استطاعت و توانايي رفتن به آن جا را دارد، حـج از عهدة وي ساقط نمي گردد، تا زماني كه آن را ادا نمايد. و هرگاه به سـيرت آنحضـرت درحـج دقـت شـود، مـوارد زيادي را درخواهيم يافت كه دليل بر حرص و تلاش ايشـان ص بـر رفع مسؤليت در برابر خانواده بر ادا نمودن اين واجب عظيم، و عدم بي پروايي ايشاند در اين راستا وجود دارد. فروش فیش حج خود را در سایت ما انجام دهید.

شما عزیزان می توانید برای فروش فیش حج خود با شماره های درج شده در سایت ما تماس بگیرید و با کارشناسان فروش فیش حج ما در ارتباط باشید و کارشناسان ما به شما عزیزان مشاوره دهند و شما را در فروش فیش حج راهنمایی نمایند.

در سال های اخیر به دلیل به وجود آمدن مشکلات برای حجاج عزیز ایرانی باعث شده که دیگر ایرانیان کمتر به سفر حج بروند و یا در بعضی از سال ها حتی ایران یک پرواز هم برای سفر حج نداشته باشد. اما اکنون دوباره ایرانیان می توانند به این سفر معنوی بروند . در این زمان بعضی از هموطنان که فیش حج را ثبت نام کرده اند و در سال های قبل یکبار حداقل به حج بروند دیگر تمایل ندارند دوباره به این سفر بروند و ترجیح می دهند پول سفر خود را خرج کار های معنوی دیگر کنند و در این زمانی عزیزانی که حتی یکبار هم به حج نرفته اند و چون این سفر یک وظیفه اصلی برای مسلمانان است میتوانید از کسانی که قصد فروش فیش حج خود را دارند فیش حج تهیه کرده و با قیمت کمتر به این سفر معنوی بروند و هم در کار خیر آن عزیزان شریک شوند.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.